Charakteristika školy

O ŠKOLE

Naše škola je málotřídní škola rodinného typu, nachází se ve středu obce nedaleko autobusové zastávky, což je výhodné zejména pro dojíždějící žáky. Zároveň je škola v blízkosti krásného Všerubského rybníka. Vzdělávají se v ní žáci 1. stupně, dle počtu jsou žáci pěti ročníků rozděleni do tříd, jejichž složení se mění zpravidla podle počtu žáků v daném školním roce. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny. Kapacita školy je 75 žáků, školní družiny 30 žáků. Škola je spádovou oblastí pro Všeruby, Hájek, Brůdek, Hyršov, Pláně, Maxov, Kosteliště, Studánky, Chalupy a Pomezí. Dojíždějí k nám ale i žáci ze vzdálenějších míst, např. z Nové Vsi, Prapořišť, Kdyně či Domažlic, jejichž rodiče upřednostňují menší počet žáků ve třídách. V plnění povinné školní docházky pokračují žáci většinou v nedaleké Kdyni na Masarykově ZŠ, kam pravidelně v závěru školního roku jezdíme se žáky 5. ročníku na exkurzi.
Budova školy je zateplená, má plastová okna. Je jednopatrová, v přízemí se nachází jedna třída, školní družina, šatna, sociální zařízení pro pedagogy, ředitelna a sborovna. V prvním patře jsou dvě učebny, nově vybavená knihovna s kabinetem a sociální zařízení pro žáky. Při hodinách tělesné výchovy využíváme sousední víceúčelové hřiště a sál místního kulturního domu. V případě vhodného počasí probíhají velké přestávky na školní zahradě.
Všechny třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem (jednomístné výškově stavitelné školní lavice a výškově stavitelné školní židličky, učitelské katedry, police, skříňky a skříně). Ve třídách jsou výukové tabule, v každé třídě jsou umístěné počítače a žáci mají ve třídách přístup na školní vzdělávací programy i na internet. Největší učebna slouží zároveň jako počítačová učebna, ve zbývajících dvou třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule. Dle potřeby jsou pořizovány nové učební pomůcky.
V kabinetě je zároveň umístěna nová školní knihovna, do které byly nakoupeny nové knihy díky EU Výzvě 56. Žáci si mohou půjčovat knížky na čtení ve škole i doma. Nově je vybudováno také sociální zařízení pro žáky.
Z názvu našeho programu Hravá škola vyplývá, že se chceme zajímavou cestou společně učit tomu, co budou žáci v životě potřebovat. Naši pedagogové se snaží stále hledat co nejvhodnější a zajímavé metody a formy práce, aby společně utvářeli a rozvíjeli klíčové kompetence žáků. Snažíme se vzdělávat každého žáka v souladu s jeho možnostmi a schopnostmi, důraz klademe na porozumění a využití poznatků a dovedností pro běžný život.
Vedeme žáky k respektování se, k odpovědnosti za své chování a jednání. Klademe důraz na komunikaci a spolupráci mezi žáky, na vzájemnou pomoc a na vytváření hezkých vztahů k druhým lidem. Věříme, že právě naše málotřídní škola, kde se společně učí mladší a starší žáci, může ve velké míře přispět ke splnění těchto cílů.

PŘI ŠKOLE

Protože škola není jen o vyučování, pořádáme projekty a projektové dny, při kterých se plně projeví šikovnost našich dětí a často vznikají i velmi pěkná dílka, která zdobí naši školu. Při vybraných divadelních představeních se žákům dostává kromě hezkého zážitku i ponaučení a někdy se dokonce potkají s herci, které znají z televizních obrazovek. Soutěže jako například Človíčkiáda, Piškvorkiáda, Sudoku, Čtenářská soutěž a různé sportovní a dopravní soutěže dávají možnost vyniknout každému žáčkovi.
Jsme také zapojeni do celorepublikových projektů Čtení pomáhá, Recyklohraní, Sběr druhotných surovin, Mléko do škola a Ovoce do škol.
Spolupracujeme také s ostatními školami – účastníme se čtenářské soutěže v Masarykově ZŠ ve Kdyni a turnaje ve vybíjené pořádané ZŠ Kout, pořádáme pro okolní školy přírodovědnou soutěž. Účastníme se také soutěží vyhlášených různými organizacemi např. Malý záchranář, Olympijský víceboj a podobně.

PO ŠKOLE

V odpoledních hodinách mají všichni žáci možnost navštěvovat školní družinu, která je umístěna v přízemí školy a je velmi pěkně zařízená a vybavená různými hračkami a hrami. Děti zde vyrábí řadu pěkných výrobků, plní úkoly z celoroční hry a při pěkném počasí využívají jak víceúčelové, tak i dětské hřiště. Několikrát ročně také vyrážejí na výlet do okolí a najde se čas i na opéká vuřtů.
Vedle školní družiny mohou žáci navštěvovat v odpoledních hodinách různé zájmové kroužky, které si vyberou na začátku školního roku. Dvakrát ročně také vychází školní časopis Všerubáček, ve kterém se čtenáři mohou dozvědět o životě naší školy.
Tradicí se již stala účast našich žáků na společenských akcích jako je setkání důchodců, vítání občánků, Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromku. Pravidelně pořádáme vánoční a jarní besídku a ve spolupráci se SRPDŠ také lampionový průvod.
A protože máme šikovné rodiče, pořádají pro děti maškarní bál, dětský den či rozloučení se školou. Ti nejaktivnější připravují pro děti odpolední tvořivé dílny, ze kterých si každý odnese vlastnoručně vyrobený výtvor nebo malých dáreček.

PRO ŠKOLU

I když jsme malá škola, snažíme se využívat možností získat finance z různých projektů. Díky nim jsme si mohli pořídit nové knížky do školní knihovny, interaktivní tabuli, několik nových počítačů a notebooků, tablety, čtečky knih a různé učební pomůcky. Naši žáci absolvovali studijní pobytový zájezd do Velké Británie, pedagogové čerpali nové náměty v rámci stínování na škole v Lucembursku. Nově jsme se zapojili do Šablon II, ze kterých budeme mimo jiné pořizovat výpočetní techniku, uspořádáme projektové dny ve škole i mimo školu, bude probíhat Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a několik dalších akcí. Jako škola máme patronát nad cyklostezkou kolem Všerubského rybníka a proto ji pravidelně při oslavách Dne Země uklízíme.