Vytaženo z kroniky

Vytaženo z kroniky

Školní rok 1949/50

… Zatím jen malá část místních zemědělců pochopila cestu k socialismu na vesnici a utvořila JZD v čele s Fr. Kraftem. Vesnice byla rozdělena na dva tábory. V červnu vysídleny z obce rodiny, jejichž pobyt nebyl v hraničním pásmu žádoucí. To mělo za následek značný pokles počtu žactva. …

Školní rok 1952/53

… Tohoto školního roku bylo škole přiděleno mičurinské pole při cestě do Maxova. Políčko bylo oseto pruhem jarého žita, na němž hodlala škola pěstovat námel, dále slunečnice, heřmánek, diviznu zeleninu a především 2 500 morušových sazenic. Sazenice moruší byly špatné, drobné a mnohé suché. Užitek z pole nebyl valný, poněvadž přišli žít ti, kteří neseli. Slunečnice byly skoro všechny uřezány, zelenina zcizena. Políčku rovněž neprospěly časté přechody krav do společného kravína …

Školní rok 1958/59

… Škole byl přidělen pozemek u školy po zbouraném domě a na jaře 1959 byl travnatý pozemek osázen ovocnými stromy. …

Školní rok 1959/60

… V měsíci červnu se žactvo zúčastnilo hledací akce mandelinky bramborové na polích JZD. Akce byla úspěšná, žactvo sebralo 744 brouků a tak uchránilo výsadbu před nepřítelem brambor. …

…Podle usnesení ÚV KSČ a vlády republiky od 1. září 1960 budou žákům bezplatně poskytovány učebnice a školní potřeby. Toto opatření má velký společenský význam jako jeden z prvků komunistického způsobu rozdělování spotřebních předmětů a je i významnou příležitostí k prohloubení socialistické výchovy mládeže. …

Školní rok 1962/63

… V tomto školním roce byla dokončena generální oprava školy v celkové finanční hodnotě 64 600,- Kč. …

Školní rok 1965/66

… V pondělí 18. července 1966 krátce po páté hodině se jihovýchodně od Všerub objevil zvláštní černý mrak a pod ním bílý kotouč, který se za okamžik proměnil v trychtýřovitý sloup, podobný vodnímu víru. Tento podivný přírodní úkaz, doprovázený solným vichrem se stočil směrem na Pláně, nad nimi změnil směr na severozápad a postupoval téměř přímo na Hyršov, Hájek a Studánky, až posléze zanikl. Po celé trase zanechával za sebou v ostře ohraničeném stometrovém pásu zkázu. … Nejhůře postižené jsou Hájek a Studánky. Hájek má 22 obytných domů. Devět z nich je úplně zdemolováno, 12 dalších vichřice poškodila spolu s budovou bývalé školy, prodejnou jednoty a s 12 objekty ČSSS. Ze 7 obytných domů na Studánkách jsou obyvatelné jen 4. … Škoda je obrovská. Přesahuje částku 10 miliónů korun. …

Školní rok 1971/72

… 8. září navštívila naši školu delegace z NDR. Straničtí pracovníci ve školství a kultuře, doprovázeni tajemníkem OV KSČ s. Pešulem a pracovníky odboru školství ONV v Domažlicích předsedou školské komise s. Tomajerem a vedoucím školského odboru s. Fišerem, si prohlédli školu. …

Školní rok 1988/89

… V pondělí 21. listopadu 1988 došlo ke samovznícení sazí v komínu. Po odstraněn bednění u expanzní nádržky na půdě vycházel kouř zpod podlahy. Motorovou pilou byl odkryt záklop a pod ním doutnal trám na spodní části. Byl proto odkryt strop z I. třídy v patře a doutnající trám byl uhašen. Včasným zásahem bylo zabráněno rozšíření požáru. …

Školní rok 2001/02

… V průběhu měsíce září se renovoval bývalý byt ředitele školy a vybudovala se zde jak školní družina tak sborovna pro pracovníky školy. Do nových prostor se stěhovaly děti s vychovatelkou ŠD Alenou Haasovou v říjnu 2001. …

Školní rok 2002/03

… Počátkem roku 2003 se učitelé z bavorského Neukirchenu a ze Všerub domluvili na uzavření partnerství obou škol a vypracovali projekt Přeshraniční škola. Do všerubské školy se 6. února 2003 přijeli podívat ředitel školy Eschelkam Max Riedel, ředitel školy Neukirchen Reiner Wolisch a učitelé Siegfried Vogel, Julia Macharowsky a Marietta Brandl. Hlavním bodem setkání bylo naplánovat první společné akce, při kterých by se děti blíže poznaly a starší žáci si procvičili základy německého jazyka. …

… Letos poprvé jsme otevřeli školu široké veřejnosti. Při akci pod názvem Den otevřených dveří 28. a 29. září 2002 školu navštívil neuvěřitelný počet 205 návštěvníků české i německé národnosti. Všichni si mohli prohlédnout alba s fotografiemi a školní kroniky již od roku 1945, výrobky dětí a společně si zavzpomínat na svá školní léta. …

Školní rok 2003/04

… S časopisem Poškoláček jsme se přihlásili do celostátní soutěže o nejlepší školní časopis Freinet 2004, ve kterém jsme dosáhli mimořádného úspěchu. Byli jsme nominováni mezi pět nejlepších redaktorských týmů ze 109 časopisů v kategorii Základních škol a získali jsme zvláštní ocenění v kategorii Originální tvůrčí vklad. …

Školní rok 2009/10

… Ve školním roce 1919/1920 zakládá Národní jednota pošumavská ve Všerubech českou jednotřídku. Ve školním roce 2009/2010 od této události tak významné pro obec uplynulo 90 let. Přichystali jsme proto bohatý program a pozvali všechny do školy v sobotu 12. června ve 14. 00 hod. Významné výročí si do nedávno zrekonstruované budovy přišli připomenout bývalí i současní zaměstnanci školy, jejich žáci i četní hosté. Všichni obdrželi pamětní list, který jim má narozeninové setkání připomínat. Oslavy slavnostně zahájily ředitelka ZUŠ Kdyně M. Nejdlová a učitelka z téže školy Mgr. K. Majerová svým vystoupením. Průběh oslav obohatili i žáci místní školy. S historií i současností školy seznámili přítomné ředitelka školy Mgr. J. Behenská a bývalý ředitel školy J. Musil. Dalším bodem programu byla prohlídka obce s výkladem učitelky Mgr. R. Reifové a společné foto všech hostů a zaměstnanců. Hosty poté čekalo slavnostní přijetí u starostky městyse Všeruby Ing. L. Rousové. Organizaci oslav spolehlivě zvládla učitelka Jana Šupová.

Při přípravě oslav zjistila ředitelka školy z různých zdrojů (obecní kronika do roku 1954, kronika Národní jednoty pošumavské a vzpomínání p. Wolfganga Haase na jeho školní léta a dobové materiály některých jeho spolužáků žijících nyní v SRN) že některé údaje ve školní kronice, týkající se historie založení školy, nejsou zcela přesné. Údaje o tomto období založení školy a prvních let provozu byly ve školní kronice dopisovány v roce 1945 dodatečně. Z výše jmenovaných materiálů jsem zjistila následující: O počátcích školy ve Všerubech není přesných zpráv. Listinný materiál byl patrně zničen při požáru v roce 1876. Farní záznamy připomínají školu již v roce 1741. Byla umístěna v budově radnice a roku 1852 zničena požárem. Nová školní budova byla vystavěna v roce 1877, šlo však stále o školu německou. Po 1. sv. válce mají Všeruby 900 obyvatel, z toho Čechů bylo 90. Ve školním roce 1919/20 zakládá Národní jednota pošumavská ve Všerubech českou jednotřídku. Vyučovalo se v budově celního úřadu, což bylo zcela nedostatečné. Celní budovy byly hodně zchátralé, potřebovaly nutně oprav, ale ty z důvodů finančních nebyly prováděny. Národní jednota pošumavská se musela zavázat, že zabráním místnosti nebude rušena celní služba a pokaždé, když finanční správa místnost potřebovala, museli ji žáci vyklidit. Vyvstávala nutnost postavení vlastní budovy.

V březnu roku 1923 bylo započato se stavbou nové školní budovy. Stavbu zadalo ministerstvo veřejných prací staviteli Josefu Šplechtovi ze Kdyně s podmínkou, že tato bude do 1. září 1924 hotova. Smrtí stavitele se ale stavba zdržela, takže termín dodržen nebyl a otevření školy se o 1 rok prodloužilo. Škola byla tedy otevřena v roce 1925. Posledním učitelem zde byl p. Tomandl.

6. října 1938 byly Všeruby po Mnichovském diktátu vyklizeny, Češi i se svým majetkem odstěhováni do Kdyně a okolí. Budova české školy č. 138 byla přeměněna v mateřskou školu. Všeruby byly v posledních dnech války leteckým bombardováním asi ze dvou třetin poškozeny a mezi postiženými objekty byla i bývalá menšinová škola. Rozbitá okna, prostřílené dveře, vypálená podlaha ve třídě, rozbitá střecha, vůbec žádné pomůcky. Přes všechny tyto potíže bylo již 17. září zahájeno vyučování v provizorně upravené třídě se 3 žáky. Jejich počet však denně rostl. Celá škola měla být přemístěna do budovy bývalé německé školy. Záhy se však ukázalo, že tato zpráva byla lichá, poněvadž budova byla ještě v takovém stavu, jak ji opustili bývalí němečtí uprchlíci a později američtí vojáci. Koncem ledna však byla nejnutnější úprava dokončena a 1. února 1946 bylo zahájeno vyučování.

Od roku 1945 se zde vystřídalo pouze 5 ředitelů:

Karel Hrdlička srpen 1945 – 31. ledna 1946,

Jan Krynes 1. února 1946 – 31. srpna 1950,

Adéla Hanoušková 1. září 1950 – 31. srpna 1958,

Jan Musil 1. září 1958 – 31. srpna 2001,

Mgr. Jindřiška Behenská 1. září 2001 – 31. srpna 2010.